Category: Talent management

Nhân tài & Lợi Nhuận

Chương trình dành cho các vị trí quản lý và phát triển nhân tài tập trung vào các doanh nghiệp IT, làm thế nào để đánh giá vai trò công ty trong việc xây dựng và quản trị NHÂN TÀI, hoạch định chiến lược quản trị nguồn nhân lực […]

How to Grow Your Business

World Best Leadership Business Simulation-based training program selected by Top World 500 Corporation According to McKinsey’s study, there are 3 ways the companies grow its business: increase effective competition (increase market share, geography expansion…), increase portfolio (make new products, new business ideas…) and/or thru merger and acquision. The […]